Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Haastje Repje Styling
adres:
Jan Olphert Vaillantlaan 53
1086XZ Amsterdam

KvK Amsterdam nr. 51358352 onder naam: Haastje Repje Amsterdam
BTW nr. NL152112285.B01

Tel: +31(0)44544888
(telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur m.u.v. zon- en feestdagen)
algemeen e-mailadres: styling@haastjerepje.nl
Klantenservice: aanmelden retouren / ruilen / orderverwerking.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.haastjerepje.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website.
Haastje Repje Styling is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. BTW bedragen worden niet apart vermeld.
4.2 Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd. De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen voor brievenbuspost € 3,75 (enveloppe) en pakketten € 6,75 (Track & Trace) . Bij een bestelling vanaf € 99 is de verzending gratis.
4.3 Haastje Repje Styling kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk via:

 • a) iDEAL: Als u gebruik maakt van internetbankieren ABN AMRO, Fortis, ING, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.
  Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Voor meer informatie over het gebruik van iDEAL op onze website, klik op: iDEAL.
 • b) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma – vrij m.u.v. zon- en feestdagen) na orderdatum door Haastje Repje Styling te zijn ontvangen. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel na overleg langer voor u vasthouden. Klanten binnen de EU kunnen een betaling verrichten d.m.v. een SEPA-overboeking a.d.h.v. de IBAN en BIC nummers in de bestelbevestiging. Banken garanderen een betaling binnen 3 werkdagen.

5.2 Betalingstermijn.
In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij m.u.v. zon- en feestdagen) na orderdatum door Haastje Repje Styling te zijn ontvangen, gedurende deze termijn worden de artikelen online gereserveerd. Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering. Bij geen bericht of betaling zal Haastje Repje Styling de bestelling annuleren en het artikel weer vrijgeven voor verkoop.
5.3 De klant geeft Haastje Repje Styling toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Haastje Repje Styling.

Artikel 6. Levering
6.1 Haastje Repje Styling streeft ernaar om bestellingen op dezelfde werkdag, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Haastje Repje Styling echter niet verplicht.
6.2 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Haastje Repje Styling zal in dat geval voor directe terugbetaling zorgdragen.
6.3 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat over bij aflevering van het product op het afleveradres.

Artikel 8. Ruilen of retourneren van artikelen
Wij doen er alles aan om via onze website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.
VOOR AL ONZE ARTIKELEN* GELDT: NIET GOED GELD RETOUR!

Retourbeleid;
Al onze artikelen* kunnen worden geruild en/of retour genomen, hiervoor geldt NIET GOED GELD RETOUR, mits u Haastje Repje Styling uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst telefonisch of per e-mail hiervan op de hoogte stelt en indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden;

8.1 Voor het terugzenden gelden de volgende voorwaarden:

8.1.1) Vooraf aanmelden
U dient altijd vooraf kenbaar te maken dat u een artikel wilt retourneren of ruilen. Meld de retour/ruiling via styling@haastjerepje.nl Binnen 1 werkdag (ma – vrij m.u.v. zon- en feestdagen 10.00 – 17.00 uur) zullen wij deze bevestigen met retourinstructies.

Kosten voor retourzending zijn voor de klant.
8.1.2) Retourinstructies
Na aanmelding van uw retourwens ontvangt u uiterlijk binnen 1 werkdag (= ma t/m vrij exclusief zon- en feestdagen) per e-mail een bevestiging met retourinstructies. Bij uw retourzending vermeldt u uw bestelnummer, naam en indien betaald d.m.v. overboekingen: bank/girorekeningnummer of IBAN/ BIC nummer.

8.1.3) Retourtermijn retourzending
Na melding van retournering aan Haastje Repje Styling dient het artikel per omgaande, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij m.u.v. zon- en feestdagen) afgeleverd te zijn bij Haastje Repje Styling. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd tenzij vooraf anders afgesproken.

8.1.4) Voorwaarden retourzending
Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn en ongedragen, ongebruikt en zonder parfum- en of sigarettenlucht of andere sporen van dragen. Labels dienen aangehecht te zijn. Verpakking dient onbeschadigd en in onberispelijke staat te zijn. Artikelen met een gescheurde/beschadigde verpakking die naar ons inzicht niet meer verkocht kunnen worden, worden door ons niet retour genomen. Houdt er s.v.p. rekening mee bij het passen van kleding dat er geen overdadige parfum wordt gebruikt, er geen make-up op de kleding komt of dat het artikel beschadigd raakt door sieraden. Haastje Repje Styling behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemde punten of bij vermoedelijk gebruik te weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

8.1.5) Bevestiging retourontvangst en creditering van het aankoopbedrag
Na ontvangst van uw order zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. U ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen een e-mail bij ontvangst van uw product, Haastje Repje Styling zal zorgdragen voor restitutie van het aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na retourontvangst. Restitutie is exclusief in rekening gebrachte verzendkosten. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

8.1.6) Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd worden ten alle tijden geweigerd.

8.1.7) Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

* m.u.v. sieraden en beenmode (panty’s) i.v.m. hygiëne.

Artikel 9. Klachten
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling

9.1 Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen di-vr, m.u.v. zon- en feestdagen tussen 10.00 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail te sturen aan styling@haastjerepje.nl vermeld s.v.p. het bestelnummer.
Service staat hoog in ons vaandel, mocht er iets niet in orde zijn of het product voldoet niet anderszins (uiteraard binnen een redelijke termijn na uw aankoop), neemt u dan s.v.p. altijd contact met ons op! We zullen ons uiterste best doen om de voor u best mogelijke oplossing aan te reiken!

Kwaliteit van artikelen:
Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage, een knoop of rits is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen (ma-vrij, m.u.v. zon- en feestdagen) tussen 10.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen aan  styling@haastjerepje.nl

Artikel 10. Annulering van uw bestelling
U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits het artikel nog niet verzonden is. Is het artikel verzonden dan gelden de normale retourbepalingen, zie artikel 8.
Wij waarderen het zeer wanneer u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt van uw annulering. Dit kan per e-mail: styling@haastjerepje.nl vermeld s.v.p. uw bestelnummer of telefonisch: 0031(0)644544888 (ma – vrij 10.00 – 17.00 uur, m.u.v. zon- en feestdagen).

Artikel 11. Herroepen

11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling van nieuwe artikelen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen. Haastje Repje Styling crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

11.2 Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met styling@haastjerepje.nl In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging.

11.3 Uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient het artikel teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag (minus de kosten voor verzending) uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst retourzending door Haastje Repje Styling plaats.

11.4 Het recht op herroeping vervalt om het moment dat er niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 12 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een ruiling conform artikel 8 of 9 van onze voorwaarden.
Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Haastje Repje Styling, dan wel tussen Haastje Repje Styling en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en  Haastje Repje S, is Haastje Repje Styling niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Haastje Repje Styling

Artikel 13. Overmacht

Haastje Repje Styling heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat Haastje Repje Styling gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: styling@haastjerepje.nl

14.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland>

14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

 • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
 • zullen Haastje Repje Styling en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Haastje Repje Styling.