PRIVACYVERKLARING

Haastje Repje Styling

Deze privacyverklaring is opgesteld op 30 januari 2021.

Toelichting Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
De WBP geeft een aantal kaders voor het gebruik van persoonsgegevens. Indien er gegevens vastgelegd worden die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon, dan is de WBP van toepassing. Vastleggen van persoonsgegevens van consumenten mag, mits de consument daarover is geïnformeerd. Informeren houdt in: identiteit, doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de consument wijzen op zijn recht van verzet, inzage en correctie. Een consument is geïnformeerd als hij actief wordt geïnformeerd, bijvoorbeeld via deze Privacyverklaring.

Voor het gebruik van e-mailadressen/SMS geldt de hoofdregel van voorafgaande toestemming, ook wel ‘opt-in’ genoemd. Dit is de zogenaamde ‘ondubbelzinnige toestemming’ en betekent specifieke en geïnformeerde toestemming van de consument. Is er sprake van een bestaande klantrelatie, dan is gebruik van emailadressen voor het toezenden van informatie aan de eigen consumenten over eigen gelijksoortige producten of diensten ook toegestaan (de ‘soft opt-in’).

Als eenmaal aan de informatieplicht is voldaan, mogen consumentengegevens onbeperkt worden verrijkt met gegevens uit andere bronnen, mits:

  • Deze overeenkomstig het doel zijn waarvoor die gegevens in eerste instantie werden vastgelegd;
  • Er geen sprake is van bovenmatig vastleggen van gegevens;
  • De andere bronnen ook hebben voldaan aan de informatieverplichting (indien het gegevens betreft die vallen onder WBP).

Privacybeleid
Haastje Repje Styling respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je via deze site verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in het bedrijf Haastje Repje Styling en wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina leggen we je uit welke gegevens wij verzamelen als je de website www.haastjerepje.nl gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Haastje Repje Styling. Je dient je ervan bewust te zijn dat Haastje Repje Styling niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacybeleid te accepteren.

Persoonsgegevens
Haastje Repje Styling verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die we verwerken:
– Voor- en achternaam
– IP-adres
– e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via styling@haastjerepje.nl  , dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?
Haastje Repje Styling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het toezenden van informatie van Haastje Repje Styling in de vorm van een nieuwsbrief of persoonlijke e-mail bericht.
  • Het afhandelen van betalingen.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is i.v.m. een levering van producten.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze producten of diensten.
  • Om eventueel producten of goederen bij je af te leveren.

Communicatie
Wanneer jij een e-mail of andere berichten naar Haastje Repje Styling verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde computer van Haastje Repje Styling en in onze bedrijfsadministratie. We zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken. De verzamelde informatie wordt alleen voor interne doeleinden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Geautomatiseerde besluitvorming
Haastje Repje Styling neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Het bewaren van persoonsgegevens
Haastje Repje Styling bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. In het algemeen geldt dat we jouw persoonsgegevens bewaren, zolang jij:
– bij ons klant bent.

Delen van persoonsgegevens met derden
Haastje Repje Styling verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Haastje Repje Styling gebruikt maakt gebruik van cookies (een stukje informatie welke wordt verzonden van een website en opgeslagen op een gebruiker zijn harde schijf)
Om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over alle activiteiten op te stellen.

Cookies uitzetten
Houdt er rekening mee dat in sommige gevallen bepaalde functies en services, op onze en andere websites niet correct functioneren zonder het gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haastje Repje Styling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover we beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar styling@haastjerepje.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je in dat geval een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten
Haastje Repje Styling wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd
Haastje Repje Styling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via styling@haastjerepje.nl  of bel 0644544888.

De website van Haastje Repje Styling wordt gehost door TransIp. Die zorgt ervoor dat de gegevens van Haastje Repje Styling en de website bij hen op solide wijze zijn beveiligd. Het beleid ter zake is vastgelegd in de AVG Privacy rechten (GDPR) van TransIp.

Disclaimer
Haastje Repje Styling is gerechtigd de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op deze website is daarvoor afdoende.

Contactgegevens
Haastje Repje Styling
p.a. Jan Olphert Vaillantlaan 53
1086XZ  Amsterdam
+31 644544888
website: https://www.haastjerepje.nl
e-mail: styling@haastjerepje.nl
Kamer van Koophandel 51358352
BTW NL152112285 B01